เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 วันที่ 30 ธันวาคม 2564


        ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีผู้นำหมู่บ้าน , สมาชิก อปพร.หมู่ที่ 1 , 9 และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลธาตุทองปฏิบัติหน้าที่ และได้จัดเตรียมรถกู้ชีพ และรถดับเพลิงเตรียมพร้อมในการบริการประชาชนที่สัญจรถนนสาย 201 ในครั้งนี้ ณ จุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านหนองคัน ตำบลธาตุทอง อำเภแภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
         และขอขอบคุณ ท่านสุพจน์ ศิลาบุญ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ได้ออกตรวจเยี่ยมและสนับสนุนน้ำเปล่า เครื่องดื่ม ให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

2022-05-18
2022-05-17
2022-04-08
2022-04-07
2022-04-05
2022-04-05
2022-04-04
2022-03-31
2022-03-30
2022-03-24