วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๖๗ - ๐๐๓ สายบ้านหนองกุงใหม่ - บ้านธาตุทอง บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
5  ต.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (สูบส้วมของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ(เดือนตุลาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชมพลอย(เดือนตุลาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานประจำรถ EMS นายไกรวิชณ์ ชำนาญ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานประจำรถ EMS นายไกรวิทย์ นันทะปัต ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานประจำรถ EMS นายนนทกานต์ สนทอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานประจำรถ EMS นายปรีชา ปีอาทิตย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานประจำรถ EMS นายภานุพงศ์ สู่โนนทองประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง