วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่มสำนักปลัดประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำปฏิทินรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พงศ. ๒๕๖๑ และประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างทำป้าย ตามโครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธาตุ เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง