วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาสี่สายสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงตลาดชุมชน (ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ) บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลธาตุทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาสี่สายสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำสนามกีฬาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประจำสนาม เช่นตาข่าย ป้ายคะแนนฯลฯ ค่าตัดหญ้า ค่าตกแต่งสถานที่ (กองอำนวยการ ป้ายโครงการ และธงสีรอบบริเวณงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายเย็นจิตร หมู่ที่ 6 บ้านตาดรินทอง ต.ธาตุทอง จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านฝายพญานาค ถึง บ่อขยะ บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ ๔ ตำบลธาตุทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) จาดสามแยกบ้านนายอนันต์ ถึง บ้านนางปราณี) บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง