วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำรถ EMS นายชนินท์ เกาะแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำรถ EMS นายไกรวิทย์ นันทะปัต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำรถ EMS นายไกรวิชณ์ ชำนาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต(แบบท่อผ่าครึ่งซีก) ซอยบ้านนายใหม่ นามรัก บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ (คสล.) จุดคลองหินเกิ้ง บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ตลาดนัดประชารัฐสุขใจ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ (คสล.) จุดสระน้ำพระทัย บ้านห้อวยหอย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน (จุดบ้านนางทองดี สามารถ) บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน (คุ้มเลิศสุขสำราญ) บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน (นายสายพิน สาทอง) บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง