วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำรถ EMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล(สูบส้วมของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำนักปลัดประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานทั่วป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำล้นคอนกรีต (คสล.) แหล่งน้ำขนาดเล็ก (สระวังบก,สระวังว้า ) บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ( คสล. ) ที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลธาตุทอง จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างจัดจ้างเหมารถปรับอากาศโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลธาตุทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างจัดจ้างทำใบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง