วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อซ่อมแซมรถขยะสีเขียว หมายเลขทะเบียน ชย ๘๑-๘๗๙๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดโซฟา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการบริหารจัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการบริหารจัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการบริหารจัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ไป - กลับ) จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานองค์กรสตรีตำบลธาตุทอง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างเหมารถปรับอากาศ(ไป/กลับ)จำนวน 1 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง