วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถ EMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมบริเวณตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลธาตุทอง บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหม่(เดือนมิถุนายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัตงานงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างจัดจ้างเป็นค่าอาหาร/อาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านระดับตำบลประชุมประชาคมหมู่บ้านระดับตำบลธาตุทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านระดับตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านระดับตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง