วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2567
จ้างค่าจ้างทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จุดหน้าวัดปัจฉิมนุการาม บ้านหนองคัน หมู่ที่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จุดหน้าศาลา SML บ้านหนองคัน หมู่ที่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยห้องเย็นเจ้ทัศ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหกล้อสีเขียว หมายเลขทะเบียน ชย ๘๑ ๘๗๙๒ ครุภัณฑ์ เลขที่ ๐๐๒ ๔๙ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง