สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ