เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ปลูกต้นไม้ กิจกรรม วันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2...
   

       วันในที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศม...

  ลงพื้นที่จัดเตรีมสถานที่ปลูกต้นไม้ กิจกรรม วันต้นไ...
   

        วันในที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.นางศุภากร ซุยกระเดื่อ...

  ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนัก...
   

       ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ท่านศิริพรรณ บุตะเขียว รองนา...

  ประชุมกลั่นกรองผลการประเมินพนักงานเทศบาล พนักงานจ้...
   

        ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ท่าน ศุภากร ซุยกระเดื่อง รองปลัด...

 

 

 

 
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
ปรับปรุง
พอใช้
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020, Aug 8