เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
กองคลัง


นายสุพจน์  ศิลาบุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
     
  นางเพ็ญประภา   แก้วไทย  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
   
นางอมรรัตน์   ชาวเชียงตุง สิบเอกทินกร  เนตรซิว
นางสาวกัณทิมา   สงค์รัมย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
     
  นางพิศมัย  กุดนอก  
  นักวิชาการคลัง  
     
นางสาวสุธิสา  ฐานวิสัย   นางสาวสุวัณณี   วิถีเทพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
   

 นางสาวสุภาพ  สีหาราช
 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้