เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
กองส่งเสริมการเกษตร


นายสุพจน์  ศิลาบุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
     
   นายธินกร เชื้อในเขา  
  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)
 
   
 นางสาวนันทิกา นิดประทุม  นายดำรงค์ ระวังไทยสงค์
 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  คนงานทั่วไป