เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
สำนักปลัด


นายสุพจน์  ศิลาบุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
     

พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชติ  
  หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
   
-ว่าง-
นายวิทวัส  เพชรล้ำ
 นายธีระธรรม   แก้วเพ็ญศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ นิติกรชำนาญการ

 
พ.อ.อ.ดนุพันธ์  สำราญ  นางวิรากานต์   กู่ชัยภูมิ
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
 น.ส.ดวงศิริ  ชำนาญวงษ์ นางสาวขนิษฐา ปัดชา นายมนูญ   ศรีใส 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ คนงานทั่วไป พนักงานขับรถดับเพลิง
 
 
นายอนุชิต  ทวีชาติ
นายเกษม    เปรมใจ
นางสาวธนัชชา  ไสวดี
นักการภารโรง พนักงานขับรถ พนักงานดับเพลิง
 
   

นางเพลินพิศ โสภี  

แม่บ้าน