เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายสุพจน์  ศิลาบุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
   
พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชติ นางเพ็ญประภา แก้วไทย นายสุพจน์  ศิลาบุญ
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นายโกสินทร์  บุตะเขียว
พ.จ.อ.ปัญญา  สุจริต พ.จ.อ.ปัญญา  สุจริต
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
  นายธินกร เชื้อในเขา  
  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)