เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม


นายสุพจน์  ศิลาบุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
 
พ.จ.อ.ปัญญา  สุจริต
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

รักษาราชการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
   -ว่าง-
 
   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
 
 
   นางสาวรัชนี  มีผักใหม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
   
  นางสาวกาญจนา วโลหะ   นายสยาม ยงเพชร  นางสาวดวงกมล ปิยะมิตร
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  คนงานทั่วไป