เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
กองการศึกษา


นายสุพจน์  ศิลาบุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
 
 
  นายโกสินทร์  บุตะเขียว  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
นางพรรณี ทวีชาติ
 นางสาวลำดวน เหล่ากวางโจน  นางหนุงหนิง อินทนัย
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1
   
 นางเนาวรัตน์ จันทะคาม นางนภัสวรรณ ชัยวิชา
ครู คศ.1 ครู คศ.1
     
 นางบังอรรัตน์ พรนิมิตวงษ์  นางเนตรนภา โพชะกะ  นางรุ้งลาวัลย์ ศุภพิมล
ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย) ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย) ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)
     
 นางนิรพัน คุณประทุม  นายนภาศิลป์ บุสวรรณกร  นางรุ่งนภา บุสาวรรณกร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
 
 
 นางฐิติมา โคตรภูเขียว  นางนันทิรัตน์ สนธิสมพันธ์ นางสาวอรุณนี ทวีชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
   
นางสาวนารีรัตน์ มุนนท์ นางสาวจุฑามาศ สู่โนนทอง นางสาวณัฐิกา สีหาวัตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำศูนย์ฯ


 

นายรังสิมันต์  ประเสริฐไทย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ