เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ก.ย. 2564 ]6
2 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ก.ย. 2564 ]6
3 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ก.ย. 2564 ]5
4 แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 9 ก.พ. 2564 ]8
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ [ 1 เม.ย. 2563 ]7
6 กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลกรเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 1 เม.ย. 2563 ]7
7 คำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]6
8 คำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น [ 26 ก.ย. 2562 ]6
9 คำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 23 ก.ย. 2562 ]5
10 แผนพัฒนาบุคลากร 2562-2564 [ 28 มิ.ย. 2562 ]6
11 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ธ.ค. 2558 ]7