เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

 
นายยุทธศาสตร์    วัชรธนาคม
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง
   
นายวิทยา  หล่าเพชร นางศิริพรรณ  บุตะเขียว
 รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง  รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง
   
 นางหนูพาด  แก่นสุข นายน้อย  พลเดช
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง