เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
นายยุทธศาสตร์    วัชรธนาคม
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง
โทรศัพท์ : 090 212 1197
   
นายวิทยา  หล่าเพชร นางศิริพรรณ  บุตะเขียว
 รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง  รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง
 โทรศัพท์ : 097 342 1537  โทรศัพท์ : 089 6288287
   
 นางภาสพิชญ์  แก่นสุข นายน้อย  พลเดช
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง
โทรศัพท์ : 089 583 3479
 โทรศัพท์ : 096 702 8839