เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
สภาเทศบาล

 
   
   นายสาโรจน์ หล่าเพชร  
   ประธานสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  

นายสมควร มาลากอง
นางสาวสุดารัตน์ บุตะเขียว
 รองประธานสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง
นายกุหลาบ เกิดมงคล
นายเอี่ยม บุตรสาลี นายณฤพล โครตภูเขียว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  เขต  1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  เขต  1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  เขต  1
 
นางนวนระออง แสวงรัตน์
นายอดุลย์ พิมพ์สราญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  เขต  1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  เขต  1
นายสวัสดิ์  บุตะเขียว นายสุวิทย์ วานนท์
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  เขต  2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  เขต  2
   
นางสงวน มุนนท์ นางพุธ ผ่านคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  เขต  2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  เขต  2