เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
สำนักปลัด
นายฐานะ มาศขุนทด


ปลัดเทศบาล

     
  นายไพบูลย์ บุญโยธา
 
   รองปลัดเทศบาล
 
 

 

นายวิทวัส เพชรล้ำ
 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 


 
-ว่าง-
นายวิทวัส  เพชรล้ำ
 นายธีระธรรม   แก้วเพ็ญศรี
นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรชำนาญการจ.ส.อ.บรูสลี น้อยอุ่นแสน

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
 

 
พ.อ.อ.ดนุพันธ์  สำราญ
 นางวิรากานต์   กู่ชัยภูมิ
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
 น.ส.ดวงศิริ  ชำนาญวงษ์ นางสาวขนิษฐา จบสูงเนิน นายมนูญ   ศรีใส 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป พนักงานขับรถดับเพลิง

 

นายเกษม    เปรมใจ
นางเพลินพิศ  โสภี
พนักงานขับรถ
แม่บ้าน