เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
กองคลัง
-ว่าง-


ปลัดเทศบาล

     
  นายไพบูลย์ บุญโยธา
 
   รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
 
 
   
  นางเพ็ญประภา   แก้วไทย  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
   
 นางอมรรัตน์ ชาวเชียงตุง
สิบเอกทินกร  เนตรซิว
นางสาวกัณทิมา   สงค์รัมย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 ชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน
     
  นางพิศมัย  กุดนอก  
  นักวิชาการคลัง  
 
 
นางสาวสุธิสา  ฐานวิสัย นางสาวสุภาพ  สีหาราช
นางสาวสุวัณณี   วิถีเทพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี