เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
กองช่าง
-ว่าง-


ปลัดเทศบาล

     
  นายไพบูลย์ บูญโยธา
 
   รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
 
     
   นายสุพจน์  ศิลาบุญ
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
นายพรหมรัก ฦาชา      นายนพดล จานชมภู  นางสาระวงษ์ สีหมอก
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 นายภัทรพงษ์  ปัญจวรรณ นายชัยรัตน์ โพธิ์พูล นายธนาคาร  ผ่องใส
ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยช่างโยธา  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
     
  นางสาวชุติมา  โชคบัณฑิต
 
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ