เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
กองการศึกษา
-ว่าง-


ปลัดเทศบาล

     
  นายไพบูลย์ บุญโยธา
 
   รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
 
 
 
  นายโกสินทร์  บุตะเขียว  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

(-ว่าง-)
นางสาวกมลชนก มะลิใหม่
ธุรการ
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
   
นางพรรณี ทวีชาติ
 นางหนุงหนิง อินทนัย
ครู คศ.2 ครู คศ.3
   
 นางเนาวรัตน์ จันทะคาม นางนภัสวรรณ ชัยวิชา
ครู คศ.2 ครู คศ.2
   

นางสาวกัญญาวีร์ ลาภเกิด

นางเนตรนภา โพชะกะ
ครู ค.ศ.1

ครูค.ศ.2
     
 นางนิรพัน คุณประทุม  นายนภาศิลป์ บุสวรรณกร  นางรุ่งนภา บุสาวรรณกร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
 
 
 นางฐิติมา โคตรภูเขียว  นางนันทิรัตน์ สนธิสมพันธ์ นางสาวอรุณนี ทวีชัย
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 
นางสาวกนกภรณ์ พรหมโคตร
นางสาวจุฑามาศ สู่โนนทอง นางสาวณัฐิกา สีหาวัตร
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววรารัตน์ กุดนอก
นางสาวมุทิตา หนนันท์
นางสาวสุรีมาศ นามา
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
นางสาวดวงกมล ปิยะมิตร

นายรังสิมันต์  ประเสริฐไทย
คนงาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ