เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

 วัดธาตุวนาราม