เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
นายฐานะ มาศขุนทด


ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

     
  นายไพบูลย์ บูญโยธา  
   รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
 

เบอร์ 0897178549

 
นายวิทวัส เพชรล้ำ
นางเพ็ญประภา แก้วไทย นายสุพจน์  ศิลาบุญ
นักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เบอร์ 087-648-3933

เบอร์ 089-716-1884
เบอร์ 089-945-6536
   
นายโกสินทร์  บุตะเขียว
พ.จ.อ.ปัญญา  สุจริต นางสาวสุภาภรณ์ บุญมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิ์การสังคม
เบอร์ 0611070669
เบอร์ 0889498714
เบอร์ 061-426-8572
     
  นายธินกร เชื้อในเขา  
  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)
 
   เบอร์ 095-620-1294