เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
กองสาธารสุขและสิ่งเวดล้อม
-ว่าง-


ปลัดเทศบาล

     
  นายไพบูลย์ บุญโยธา
 
   รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
 
   

พ.จ.อ.ปัญญา  สุจริต  
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 
 
 

นางสาวโสภา  แดนชัยภูมิ
 
 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน  
 
 
  นายพงศธร  พรหมโคตร 

 นายอัศวิน  นิลคล้าย
 พนักงานขับรถขยะ 

  พนักงานขับรถขยะ 
 
 
นายบรรเทิง  ลำชัยภูมิ
นายจิตรติมา  วังสงค์
 นายพชร  วะราศรี
  พนักงานประจำรถขยะ 
พนักงานประจำรถขยะ 
  พนักงานประจำรถขยะ 
 
 
น.ส.กานต์มณี  สำราญ
นายสุรสิทธิ์  พลายสถิต์
นายทวีศักดิ์  รักสุทธี
  พนักงานประจำรถขยะ 
พนักงานประจำรถขยะ 
 พนักงานประจำรถขยะ  
 
นายสายยนต์  จิตกุศล

น.ส.นาถทิวา  แผลงเวช
  พนักงานประจำรถขยะ 
 
พนักงานประจำรถขยะ