เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม
-ว่าง-


ปลัดเทศบาล

     
  นายไพบูลย์ บุญโยธา
 
   รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
 
     
  นางสาวสุภาภรณ์  บุญมา
 
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
     
  นางสาวรุ่งรัติกาล  โชคบัณฑิตย์
   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
 
 
   นางสาวรัชนี  มีผักใหม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 


 


นางกาญจนา แก้วอาษา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

     
  นางจันทร์เพ็ญ เดชจำเริญ
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ