เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร
-ว่าง-


ปลัดเทศบาล

     
  นายไพบูลย์ บุญโยธา
 
   รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
 
     
   นายธินกร เชื้อในเขา  
  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)
 

 นางสาวนันทิกา นิดประทุม
 นางสาวบุญทวี ศรีมายา
 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
 คนงานทั่วไป