เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

ด้านสังคม

                จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง  แยกตามเพศและความหนาแน่น

ข้อมูล    เดือน  กุมภาพันธ์  ..  2556

 

***  เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร  140  คนต่อตารางกิโลเมตร  *** 

 ด้านการศึกษา

                ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทองมีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาอยู่ในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 

                1.  โรงเรียนบ้านธาตุ  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

                2.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

                3.  โรงเรียนบ้านหนองคัน

                4.  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค

                5.  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง

                มีโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  จำนวน  1  แห่ง  คือ  โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์  ตั้งอยู่บ้านหนองบัวคำ    หมู่ที่  8  ตำบลธาตุทอง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง

โรงเรียนบ้านธาตุ

 

โรงเรียนบ้านหนองคัน

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่

โรงเรียนบ้านฝายพญานาค

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง