เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน

            การคมนาคม 

                ระบบการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของเทศบาลตำบลธาตุทอง  คือ  การคมนาคมทางบก  ซึ่งมีถนนทางหลวงหมายเลข  201  เป็นเส้นทางหลักเข้าสู่อำเภอ  และถนนภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธาตุทองจะเป็นถนนคอนกรีต  ถนนลูกรัง  และถนนลงดิน  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการสัญจรและเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร

            การไฟฟ้า 

                ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง  มีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด  3,468ครัวเรือน  ซึ่งขณะนี้เทศบาลตำบลธาตุทอง  ได้ดำเนินการประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว  เพื่อดำเนินการขยายเขตการให้บริการให้ทั่วถึงทุกพื้นที่หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง

            การประปา 

                ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง  ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน  ระบบประปาส่วนใหญ่เป็นระบบประปาบาดาล  และประปาผิวดิน

                แหล่งน้ำ 

                1.  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                -  ลำน้ำ / ลำห้วย                                                                   จำนวน  39 สาย

                                -  บึง / หนอง  และอื่น ๆ                                                         จำนวน  46   สาย

                2.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                                -  ฝาย                                                                                    จำนวน   8     แห่ง

                                -  บ่อน้ำตื้น                                                                             จำนวน  29     แห่ง

                                -  บ่อบาดาลชนิดมือโยก                                                           จำนวน  72    แห่ง

                3.  การฝึกอบรมมวลชนจัดตั้ง

                                -  ลูกเสือชาวบ้าน  3รุ่น                                                        จำนวน  310    คน

                                -  ไทยอาสาป้องกันชาติ  2รุ่น                                               จำนวน  200    คน

                                -  กองทุนเพื่อความมั่นคง  -รุ่น                                              จำนวน     -    คน

                                -  การฝึกอบรม  อปพร.                                                        จำนวน   261   คน

                                -  โครงการฝึกอบรม  รสทป.                                                  จำนวน     -    คน

การสื่อสาร 

                ในเทศบาลตำบลธาตุทอง  มี  2  หมู่บ้านมีพื้นที่อยู่ห่างจากอำเภอและมีพื้นที่อยู่บนภูเขา  ทำให้ไม่สามารถรับสัญญาณโทรศัพท์ได้จึงไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารส่วนอีก  11  หมู่บ้าน  การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว