เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประเภทบริหารท้องถิ่น
[1101] นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
   
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
[2101] นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
[2106] นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
[2102] นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
[2107] นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
[2103] นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
[2108] นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
[2104] นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
[2109] นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)
[2105] นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
 
 
 
ประเภทวิชาการ
[3101] นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3603] นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3102] นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3604] นักอาชัวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
[3103] นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3605] แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
[3104] นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3606] นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3105] นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3607] นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3106] นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3608] โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3201] นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3609] นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3202] นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3610] นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3203] นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3611] นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3204] นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3612] เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3205] นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3613] ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ))
[3206] นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
[3614] นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3301] นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3615] นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3302] นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3701] วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3303] นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
[3702] สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3401] นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3703] นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3402] นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3704] วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3403] นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  
[3705] วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3501] นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3706] วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3601] นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  
[3707] นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)
[3602] พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3801]นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3802] นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3803] นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3804] บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
[3805] นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3806] นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3807] นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3808] ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
[3809] นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)
[3810] นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 
 
 
ประเภททั่วไป
[4101] เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4102] เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4103] เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4201] เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4202] เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4203] เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4204] เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)
[4301] เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4302] เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4401] เจ้าพนักงานการเกษตร (ฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4402] เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4403] เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4404] เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4501] เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
[4601] เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4602] พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4603] เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
[4604] เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4605] โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4606] เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4607] เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
[4608] เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)
[4609] เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4610] สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4701] นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4702] นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4703] นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4704] นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)
[4705] นายช่างเครื่องกล ผปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4706] นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4707] เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4708] นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4709] นานยช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4801] เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาสวุโส)
[4802] เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
[4803] เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
[4804] เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
[4805] เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)