เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ


          ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อร่วมกันร้องเพลงชาติ อันแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และเป็นการเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์ โดยให้มีการปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ที่มีความมุ่งมั่นยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร

2022-08-05
2022-08-05
2022-07-29
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-19
2022-07-18
2022-07-12