เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


โครงการบริหารการจัดการดินปุ๋ยชุมชน เทศบาลตำบลธาตุทอง


       ในวันทึ่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลธาตุทอง ร่วมกับทีมวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว ได้จัดทำโครงการบริหารการจัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรมีความรู้ในการเก็บตัวอย่างดิน เพื่อตรวจหาธาตุอาหารพร้อมการผสมปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน ณ ศูนย์ดินปุ๋ยเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2022-08-05
2022-08-05
2022-07-29
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-19
2022-07-18
2022-07-12