เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020, Aug 8

ติดต่อ - สอบถาม


ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

โทรศัพท์ 
  0-4413-1566 โทรสาร   0-4413-1601

www.tharttong.go.th
  ชื่อ +
พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชติ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
ปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง
  โทรศัพท์ +  0-4413-1566
  อีเมล์ +  admin@tharttong.go.th
 
  ชื่อ +

พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชติ   

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง
  โทรศัพท์ +  0-4413-1566
  อีเมล์ +  admin@tharttong.go.th
 
 
  ชื่อ +

พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชติ

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  โทรศัพท์ + 0-4413-1566
  อีเมล์ +  admin@tharttong.go.th
  ชื่อ +

นางเพ็ญประภา   แก้วไทย

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  0-4413-1566
  อีเมล์ +  admin@tharttong.go.th
  ชื่อ +

นายสุพจน์  ศิลาบุญ

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  0-4413-1566
  อีเมล์ +   admin@tharttong.go.th
 
 
  ชื่อ + นายโกสินทร์ บุตะเขียว
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
-
  โทรศัพท์ +  0-4413-1566
  อีเมล์ +  admin@tharttong.go.th
 
  ชื่อ + พ.จ.อ.ปัญญา สุจริต
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  0-4413-1566
  อีเมล์ +  admin@tharttong.go.th
  ชื่อ + พ.จ.อ.ปัญญา  สุจริต
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
รักษาราชการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  0-4413-1566
  อีเมล์ +  admin@tharttong.go.th
  ชื่อ + นายธินกร เชื้อในเขา
  ตำแหน่ง + หัวหน้ากองส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ +  0-4413-1566
  อีเมล์ +  admin@tharttong.go.th