วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุภาชนะเพื่อรองรับขยะ (ถังขยะ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างจัดจ้างตามโครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งคนงานรักษาความสะอาดตลาดถนนและทางเดิอนเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล(สูบส้วมของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำเดือน กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง