เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั้งเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร สังกัดเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]41
2 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น ในรอบการประเมิมครั้งที่2/2566 ประจำปังบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]33
3 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 6 ต.ค. 2566 ]37
4 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 6 ต.ค. 2566 ]48
5 แผนพัฒนาบุคคลากร 3 ปี [ 6 ต.ค. 2566 ]17
6 รายงานผลการดำเนินการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]12
7 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]38
8 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]30
9 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติของลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]35
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติของลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]32
11 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของของพนักงานจ้างประจำ 2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]34
12 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการการลา การลง เวลาปฏิบัติราชการ ของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลธาตุทองประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]33
13 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานสามัญลูกจ้างเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนการเพิ่มค่าจ้างประจำปี 2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]32
14 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเพื่อพิจารณาการเรื่องค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]34
15 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ส.ค. 2566 ]32
16 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 27 ก.ค. 2566 ]39
17 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ผลการประเมินพนักงานจ้างประเภททั่วไปเป็นพนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) [ 18 ก.ค. 2566 ]37
18 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่งไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ค. 2566 ]45
19 คำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่215/2566 เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปรับปรุงครั้งที่1 [ 26 พ.ค. 2566 ]62
20 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปี2566 รอบ 6เดือน [ 18 เม.ย. 2566 ]62
 
หน้า 1|2|3|4|5|6