เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน(กองศึกษา) [ 20 พ.ย. 2566 ]34
2 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ต.ค. 2566 ]8
3 คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลธาตุทอง ปี 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]16
4 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 4 ต.ค. 2565 ]57
5 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]68
6 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ต.ค. 2565 ]55
7 เทศบาลตำบลธาตุทองขอประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ [ 5 ส.ค. 2565 ]99
8 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์มคำต่างๆ [ 13 ม.ค. 2565 ]121
9 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติคำนวณความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติของทางราชการพ.ศ 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม [ 5 ม.ค. 2565 ]54
10 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (กองคลัง) [ 22 ต.ค. 2564 ]121
11 คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล [ 5 พ.ค. 2564 ]109
12 คู่มือกระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 28 มิ.ย. 2562 ]141
13 การรับชำระภาษีป้าย [ 27 มี.ค. 2561 ]133
14 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 27 มี.ค. 2561 ]135
15 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 27 มี.ค. 2561 ]158
16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ [ 27 มี.ค. 2561 ]125
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 27 มี.ค. 2561 ]184
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า [ 27 มี.ค. 2561 ]124
19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 27 มี.ค. 2561 ]166
20 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด [ 27 มี.ค. 2561 ]116
 
หน้า 1|2|3